wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo podkarpackie / powiat przemyski / gmina Bircza

Bircza

www.bircza.37-740.wsiepolskie.pl

Moderator: Rafał Pawłowski

Redakcja: Karolina Drel, Monika Stach, Rafał Pawłowski,Jakub Czyżyk, Tomasz Atamańczuk.

Zostań moderatorem tematycznym

Instytucje / Ochotnicza Straż Pożarna - OSP

Historia OSP w Birczy
Została założona w 1884 roku przez N. Kumasberga – ówczesnego zarządcę
dóbr w Birczy i okolicach, fakt ten został zanotowany w tzw. „roczniku” –
Krajowy Związek Ochotniczej Straży Pożarnej cw Galicji i Lodonieryi z Wielkim
Księstwem Krakowskim lata 1875-1900. Rocznik taki znajduje się w Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej. Rocznik ten podaje również, że w 1887 roku na
Walnym Zjeździe strażackim, który odbył się we Lwowie OSP w Birczy
reprezentował dr. Ludwik Cwiklicer z Dobromila. W ytm czasie OSP w Birczy
liczyła 26 członków. Do lat międzywojennych brak jest dokumentów, mówiących o
działalności OSP. Z przekazów ustnych oraz istniejących zdjęć wynika, że w
okresie 1920-1939 na terenie Birczy działała prężna jednostka strażacka licząca
ok. 20 czynnych członków. Podstawowym sprzętem gaśniczym tej jednostki była
tzw. Sikawka ręczna z armaturą wodną oraz beczkowóz. Jak wynika z zachowanych
fotografii z tego okresu, członkowie OSP posiadali kompletne umundurowanie, a
ich wiek wahał się w granicach 18-50 lat.


Prezesem OSP Bircza w latach międzywojennych był Ludwik Kiejcha,
będący w latach 30-tycch burmistrzem w Birczy. W latach II wojny światowej
działalność OSP w Birczy została ograniczona prawami narzuconymi przez
okupantów. W okresie tym wielu strażaków było represjonowanych. Sam Prezes
Kiejcha został zabrany do obozu w Oświęcimiu, w którym to też zginął.


W latach 50-tych należy zanotować znaczną poprawę w zakresie
organizacji, jak również w wyposażeniu jednostki w sprzęt gaśniczy i silnikowy.
W tym czasie jednostką kierował druh Adam Wasiewicz, a członkami zarządu byli
m.in. Jan Buczaj, Ignacy Lechowicz. W czasie ich kadencji tj. w lipcu 1950 roku
na potrzeby OSP zakupiony został samochód marki „Citroen”,  który w tym samym roku został wyposażony w
motopompę M-800 otrzymaną ze Związku OSP RP Powiatowej Komendy Straży Pożarnej
w Przemyślu. Mimo posiadanego sprzętu, jednostka w Birczy do lat 60-tych
borykała się z brakiem właściwych warunków lokalowych. Problem ten wyzwolił u
strażaków inicjatywę adaptacji pomieszczeń znajdujących się między siedzibą
ówczesnej Milicji Obywatelskiej, a siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W tym
czasie jednostką kieruje druh Piotr Horbacz. W grudniu 1965 roku zostały
kończone prace adaptacyjne pomieszczeń na cele nowej remizy strażackiej.
Wykonanie tej adaptacji w dużej mierze było zasługą samych strażaków, którzy
większość prac budowlanych wykonali w czynie społecznym. Nowa remiza pozwoliła
na odpowiednie garażowanie samochodu Star 20-GBM oraz rozwinięcie działalności
organizacyjnej, operacyjno-technicznej i kulturalnej.


Jak wynika z posiadanych dokumentów w latach 1965-1973 OSP Bircza
należała do jednych z najprężniejszych jednostek w ówczesnym powiecie
przemyskim. W okresie tym otrzymała samochód Star-GBAM. W 1974r. w związku z
planowaną reformą administracyjną kraju, wszystkie pomieszczenia remizy Osp, za
wyjątkiem garażu, zostały zabrane przez ówczesne władze na rzecz przyszłego
Urzędu Gminy. Taki stan rzeczy spowodował, że z czasem jednostka zaczęła
podupadać pod względem działalności organizacyjnej i kulturalnej, a to z kolei
spowodowało osłabienie pod względem operacyjno- technicznym. Stan taki trwał aż
do początku lat 90-tych, w których to nowe władze bardziej serio zaczęły
traktować działalność strażacką w samej Birczy, jak i w innych miejscowościach.


Wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt oraz umundurowanie, w
znacznej mierze przyczyniły się do zwiększenia aktywności jej członków w
zakresie organizacyjnym, szkoleniowym oraz operacyjno-technicznym. W tym czasie
zwiększyła sięilośc członków czynnych oraz wspierających. W 1996r. dzięki
środkom finansowym przekazanym ze strony Nadleśnictwa Bircza, Urzędu Gminy
Bircza oraz ZG ZOSP RP, zostaje skierowany na potrzeby pożarnicze samochód Star
244 otrzymany z ówczesnej KW PSP w Przemyślu.


W latach 1996-1998 dzięki środkom finansowym otrzymanym ze strony
Urzędu Gminy Bircza, PZU S.A. Przemyśl, ZW ZOSP w Przemyślu oraz KW PSP w
Przemyślu, jednostka OSP Bircza zakupiła nowoczesny sprzęt i urządzenia
gaśnicze, sprzęt łączności radiowej, umundurowanie specjalne i uzbrojenie
osobiste oraz samochód marki Lublin II. W tym czasie tj. 12 czerwca 1997 roku
OSP Bircza została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa. W tym samym roku
była gospodarzem Rejonowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP i w ocenie PSP w
Przemyślu z organizacji i przeprowadzenia zawodów wywiązała się dobrze.


Dzień 8 sierpnia 1999 roku dla OSP w Birczy jest jednym z największych
wydarzeń w całej historii tej jednostki. Jednostka ta liczy sobie 126 lat. Wyróżnienie
jej sztandarem ufundowanym przez Ks. Dziekana Stanisława Śliwę z wizerunkiem
patrona strażaków św. Floriana jest nagrodą i największym wyróżnieniem dla 4
pokoleń braci strażackiej.

Słowa kluczowe (tagi): remiza, dom strażaka